Prairie Lakes Dialysis Unit - Sisseton

Address:

100 Lake Traverse Dr
Sisseton, SD 57262
Phone: 605-698-4563

Dialysis Hours:

  • 5 a.m. to 5 p.m. M-F